Дунд зэрэг үнэлдэг

Манай бүтээгдэхүүнийг маш их алдаршуулж, үнэмшилтэй чанарыг харгалзан үзвэл бид үнэ цэнэ-үнэ цэнийн харилцаатай гэдэгт итгэж байгаа тул бүх бүтээгдэхүүн нь харилцагч бүрийг хамгийн сэтгэл ханамжтай байлгахад дунд зэргийн үнэтэй байдаг. Дэлхий даяар үнэгүй тээвэрлэлт нь бүх улс оронд үл хамаарах боломжтой.